Mã giảm giá shopee mới nhất hôm nay

0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 3%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 10.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 300.000 xu
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết bị phụ kiện điện thoại
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết bị phụ kiện điện thoại
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 999k

Giảm tối đa: 999.000 đ
ĐH tối thiểu: 10.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 09/09
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 08/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10k

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 3%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 10.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 300.000 xu
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết bị phụ kiện điện thoại
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thiết bị phụ kiện điện thoại
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Camera - Phụ kiện máy ảnh
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Camera - Phụ kiện máy ảnh
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 30k

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 12/09/2020
Ngành hàng: Từ Anker
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 1 Triệu

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Asanzo
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Asanzo
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ WD
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Ngày hết hạn: 10/09/2020
Ngành hàng: Từ WD
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10k

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 10/09/2020
Ngành hàng: Từ WD
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện tử Xtra
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 1.000.000 xu
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Laptop-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Laptop - Máy tính
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 16/09/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20k

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Vietnammobile
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 40.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện tử quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 800.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ HP
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 10 %
ĐH tối thiểu: 5.300.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Samsung
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12k

Giảm tối đa: 12.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Lock&Lock
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: shop Maxkleen_officialstore
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 xu
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện gia dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Đồ gia dụng Comet
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Comet
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 60.000 xu
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 09/09
Ngày hết hạn: 15/09/2020
Ngành hàng: Tiêu Dùng Mum's Club
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 400.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 400.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Huggies
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Abbott
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

20H: Voucher 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H
Ngày 08/09
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H
Ngày 08/09
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 13/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 10/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn xu 8%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Enfa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Enfa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 40.000 xu
ĐH tối thiểu: 400.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng:
Ngành hàng Mẹ & Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng:
Ngành hàng Mẹ & Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Trẻ Em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Friso
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 10/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 60.000 xu
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Mum Club
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 429.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Unicharm
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15k

Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 15k

Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang Gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang Gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang Gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 60.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 50k

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 50k

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12k

Giảm tối đa: 12.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 10%
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Adidas
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 7%
ĐH tối thiểu: 950.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Adidas
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 10%
ĐH tối thiểu: 1.200.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Adidas
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 12%
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Adidas
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

20H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H
Ngày 08/09
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Thể thao du lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Trẻ Em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 12%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 12/09/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 12%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 12/09/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 450.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20K

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Enchanteur Vietnam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 30K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 269.000 đ
Ngày hết hạn: 10/09/2020
Ngành hàng: BIO-ESSENCE VIETNAM
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20K

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 10/09/2020
Ngành hàng: Từ Romano Vietnam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 85

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Unilever
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 99k

Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 900.000 đ
Ngày hết hạn: 15/09/2020
Ngành hàng: Từ DHC
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 60k

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Ngày hết hạn: 14/09/2020
Ngành hàng: Từ Innisfree
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Mỹ phẩm CPC
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 15/09/2020
Ngành hàng: Từ Watsons
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Laneige
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 150K

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ P&G
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 12/09/2020
Ngành hàng: Từ P&G
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 13/09/2020
Ngành hàng: Từ Rohto
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngành hàng: Laneige Official Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Mars Petcare
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 400.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 15/09/2020
Ngành hàng: Từ Nestlé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Bách Hóa shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa từ Unilever
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa từ PG
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Heineken
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Kinh đô
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Kinh đô
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Kinh đô
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Thú Cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10k

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Nestlé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2020
Ngành hàng: Từ Nestlé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Từ Abbott
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Giảm 69K

Giảm tối đa: 69.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H
Ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H: Giảm 99K

Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H
Ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 199K

Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H
Ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H
Ngày 09/09
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng:
Ngành hàng Mẹ-Bé
Lấy Mã
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

Mã Freeship 0đ

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lấy mã trên banner lúc: 0H-9H-12H-15H-18H-21H
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee Mỗi tài khoản chỉ được dùng 1 lần trong ngày!
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

15H: Voucher Bí Mật 999K

Giảm tối đa: 999.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 đ
Hiệu lực lúc: Sưu tầm ký tự lúc 15H hằng ngày. Bấm NHẬN ƯU ĐÃI > chọn mục SĂN THÊM ƯU ĐÃI KHÁC
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee Sưu tầm LƯU ký tự vào lúc 15H hằng ngày từ 02/09 – 09/09 để ghép thành VOUCHER BÍ MẬT giảm 999K cho đơn hàng từ 4 Triệu áp dụng toàn sàn Shopee (sử dụng ngày 09/09).
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 99k

Giảm tối đa: 99.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H hàng ngày.
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 99k

Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H hàng ngày.
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

20H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H
Ngày 08/09
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Thể thao du lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

20H: Voucher 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H
Ngày 08/09
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 50%

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H hàng ngày.
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Nạp thẻ trực tiếp trên Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 99k

Giảm tối đa: 99.000 xu
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 9H hàng ngày.
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: 5 ngành Tiêu Dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 99k

Giảm tối đa: 99.000 xu
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 9H hàng ngày.
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H
Ngày 08/09
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Ngành hàng: Từ Kokofit
Lấy Mã

Shopee là gì?

Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena), được thành lập vào năm 2009 bởi Forrest Li. Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore; Malaysia; Thái Lan; Đài Loan; Indonesia; Việt Nam, Philipines và Brazil. Đến với Shopee, bạn sẽ có những trải nghiệm đầy thú vị và an toàn khi mua sắm trên ứng dụng điện thoại hoặc trên website trực tuyến. Shopee hoạt động giống như một cái chợ mua sắm online, mỗi người mua hàng đều có thể đăng bán sản phẩm trên Shopee.vn, và người bán cũng hoàn toàn có thể mua hàng bằng chính tài khoản bán hàng của mình.

 

Mã giảm giá Shopee là gì?

Đây là một đoạn mã, code chứa một dãy số hoặc ký tự. Được sử dụng trong quá trình bạn đặt hàng mua sắm trên Shopee. Khi sử dụng đoạn code này bạn sẽ được áp dụng thêm các ưu đãi,giảm giá. Ngoài ưu đãi về giá hay quà tặng mà Shopee đang hiển thị. Thường các loại mã giảm giá sẽ ưu đãi về giá, hoàn tiền hoặc mã miễn phí vận chuyển

 

Mã giảm giá Shopee sẽ có các dạng:

 • Mã giảm giá Shopee do người bán cung cấp – áp dụng được cho toàn bộ gian hàng hoặc cho 1 số sản phẩm trong gian hàng.
 • Mã Shopee miễn phí vận chuyển – dùng để giảm giá phí vận chuyển cho đơn hàng.
 • Mã do Shopee cung cấp áp dụng được cho nhiều sản phẩm, ngành hàng.
 • Mã hoàn xu Shopee – áp dụng được cho 1 số sản phẩm hoặc 1 số ngành hàng nào đó bạn sẽ được hoàn xu về ví Shopee.
 • Mã giảm giá cho thương hiệu – chỉ áp dụng cho các sản phẩm của thương hiệu đó.

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá Shopee khi mua hàng.

 • Sau khi chọn được sản phẩm cần mua, bạn chuyển sang tab Giỏ hàng.Click vào “Chọn hoặc nhập mã”:
 • Tại đây, bạn chọn mã miễn phí vận chuyển(nếu có) , rồi nhập mã giảm giá bạn đã tìm được trên website https://magiamgia.mobi/

Các lưu ý khi sử dụng mã giảm giá Shopee

 • Mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng 1 lần duy nhất với mỗi tài khoản.
 • Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng được 1 mã giảm giá (không tính mã miễn phí vận chuyển)
 • Mã giảm giá chỉ có giá trị sử dụng trên web hoặc trên App Shopee.
 • Mã giảm giá Shopee không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Mã giảm giá thường có giới hạn cho một số sản phẩm.
 • Mã giảm giá không được hoàn trả nếu bạn hủy đơn hàng.
 • Có một số mã giảm giá sẽ giới hạn cho một số tài khoản nhất định.
 • Tất cả các mã giảm giá đều có thời hạn và số lượt dùng nhất định.