Mã giảm giá shopee mới nhất hôm nay

0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Camera
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 6%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 15h ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Công nghệ - Điện tử mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 1010K

Giảm tối đa: 1.010.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.010.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 800.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Midea
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 30%

Giảm tối đa: 350.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 700.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Camera
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 6%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 15h ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Công nghệ - Điện tử mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Công nghệ - Điện tử mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 70.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Công nghệ - Điện tử mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện thoại
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 5.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện thoại
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Máy tính - Phụ kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Laptop-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Máy tính - Phụ kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Máy tính - Phụ kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 10.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện tử quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Huawei Flagship Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 3 triệu

Giảm tối đa: 3.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 15.000.000 đ
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện Samsung
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 250k

Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.200.000 đ
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện Samsung
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 500k

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.500.000 đ
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện Samsung
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 150k

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện Samsung
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 3%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 10.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 3/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 3/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 300.000 xu
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 3%

Giảm tối đa: 800.000 đ
ĐH tối thiểu: 5.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 200k

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Từ LG
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Camera - Phụ kiện máy ảnh
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 1.000.000 xu
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/10/2020
Ngành hàng: Từ WD
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 1.000.000 xu
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Camera - Phụ kiện máy ảnh
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 300.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Unilever
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Omo Comfort
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 30%

Giảm tối đa: 350.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 700.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Tefal
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 50%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Đời sống 4 ngành hàng đời sống gồm: Nhà cửa đời sống, Ô tô – Xe máy, Đồ chơi,  Nhà sách online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 12/10
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Đời sống 4 ngành hàng đời sống gồm: Nhà cửa đời sống, Ô tô – Xe máy, Đồ chơi,  Nhà sách online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 1.000.000 xu
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Điện gia dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: shop Maxkleen_officialstore
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Đồ gia dụng Comet
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 1/10
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Đồ chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Từ Pampers
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Aptamil Nutricia
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Từ Friso
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 d
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Từ Nestle
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H - 9H: Hoàn 29%

Giảm tối đa: 45.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H - 9H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 50%

Giảm tối đa: 500.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 15.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 50K

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 18%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 18%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 18%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10K

Giảm tối đa: 10.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 30%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 29%

Giảm tối đa: 49.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H - 18H: Hoàn 20%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H - 18H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H - 21H: Hoàn 30%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H - 21H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H - 12H: Hoàn 30%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H - 12H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 20%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H - 18H: Hoàn 29%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H - 18H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Hoàn 30%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 29%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thể thao - du lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H - 21H: Hoàn 29%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H - 21H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Đồng hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 35.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Thời Trang 9 ngành hàng thời trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, đồng hồ, Thời trang trẻ em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Sản phẩm adidasofficialstore
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Mango
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 30k

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Shoex
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Shoex
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Unilever
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 55K

Giảm tối đa: 55.000 đ
ĐH tối thiểu: 550.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: La Roche-Posay Chính Hãng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 85K

Giảm tối đa: 85.000 đ
ĐH tối thiểu: 750.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: La Roche-Posay Chính Hãng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Vichy - Gian Hàng Chính Hãng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 120K

Giảm tối đa: 120.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Vichy - Gian Hàng Chính Hãng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: L'Oreal Paris Official Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Maybelline Official Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 169.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Nivea
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ maxkleen_officialstore
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20K

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Enchanteur Vietnam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

10H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 10h
Ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Wipro
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

13H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 13h
Ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Wipro
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 15h
Ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Wipro
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 60k

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 7/10
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Từ Innisfree
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 450.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 5/10
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Từ Rohto
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 5/10
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Từ Rohto
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20K

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 14/10/2020
Ngành hàng: Từ enchenteur
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 85

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Từ Unilever
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 25k

Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 14/10/2020
Ngành hàng: Sản phẩm từ Romano
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 30k

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: BIO-ESSENCE
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 169.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Từ Unilever
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 169.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Từ Farmasi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Từ Budweiser
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa từ PG
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thú Cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 6%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 15h ngày 9/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 3%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thanh toán hóa đơn
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 50%

Giảm tối đa: 10.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Nạp Thẻ & Dịch Vụ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back lượt mỗi ngày
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Nạp thẻ dịch vụ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 30%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã Back lượt mỗi ngày
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Nạp thẻ dịch vụ
Lấy Mã
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

Mã Freeship 0Đ

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lấy trên banner, thêm lượt lúc 9H-12H-15H-18H-21H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 60.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Cho đa số sp quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Cho đa số sp quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Cho đa số sp quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H Hoàn 3%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: nạp điện thoại
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H Hoàn 50%

Giảm tối đa: 10.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Nạp điện thoại
Lấy Mã

Shopee là gì?

Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena), được thành lập vào năm 2009 bởi Forrest Li. Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore; Malaysia; Thái Lan; Đài Loan; Indonesia; Việt Nam, Philipines và Brazil. Đến với Shopee, bạn sẽ có những trải nghiệm đầy thú vị và an toàn khi mua sắm trên ứng dụng điện thoại hoặc trên website trực tuyến. Shopee hoạt động giống như một cái chợ mua sắm online, mỗi người mua hàng đều có thể đăng bán sản phẩm trên Shopee.vn, và người bán cũng hoàn toàn có thể mua hàng bằng chính tài khoản bán hàng của mình.

 

Mã giảm giá Shopee là gì?

Đây là một đoạn mã, code chứa một dãy số hoặc ký tự. Được sử dụng trong quá trình bạn đặt hàng mua sắm trên Shopee. Khi sử dụng đoạn code này bạn sẽ được áp dụng thêm các ưu đãi,giảm giá. Ngoài ưu đãi về giá hay quà tặng mà Shopee đang hiển thị. Thường các loại mã giảm giá sẽ ưu đãi về giá, hoàn tiền hoặc mã miễn phí vận chuyển

 

Mã giảm giá Shopee sẽ có các dạng:

 • Mã giảm giá Shopee do người bán cung cấp – áp dụng được cho toàn bộ gian hàng hoặc cho 1 số sản phẩm trong gian hàng.
 • Mã Shopee miễn phí vận chuyển – dùng để giảm giá phí vận chuyển cho đơn hàng.
 • Mã do Shopee cung cấp áp dụng được cho nhiều sản phẩm, ngành hàng.
 • Mã hoàn xu Shopee – áp dụng được cho 1 số sản phẩm hoặc 1 số ngành hàng nào đó bạn sẽ được hoàn xu về ví Shopee.
 • Mã giảm giá cho thương hiệu – chỉ áp dụng cho các sản phẩm của thương hiệu đó.

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá Shopee khi mua hàng.

 • Sau khi chọn được sản phẩm cần mua, bạn chuyển sang tab Giỏ hàng.Click vào “Chọn hoặc nhập mã”:
 • Tại đây, bạn chọn mã miễn phí vận chuyển(nếu có) , rồi nhập mã giảm giá bạn đã tìm được trên website https://magiamgia.mobi/

Các lưu ý khi sử dụng mã giảm giá Shopee

 • Mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng 1 lần duy nhất với mỗi tài khoản.
 • Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng được 1 mã giảm giá (không tính mã miễn phí vận chuyển)
 • Mã giảm giá chỉ có giá trị sử dụng trên web hoặc trên App Shopee.
 • Mã giảm giá Shopee không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Mã giảm giá thường có giới hạn cho một số sản phẩm.
 • Mã giảm giá không được hoàn trả nếu bạn hủy đơn hàng.
 • Có một số mã giảm giá sẽ giới hạn cho một số tài khoản nhất định.
 • Tất cả các mã giảm giá đều có thời hạn và số lượt dùng nhất định.